Csatlakozz hozzánk

Mediaajánlat

Médiafelületeinket értékesítő partnereink:

  • Benkő Zsolt Egyéni vállalkozó
  • Édes Otthon Ingatlanközpont Kft.
  • Parts Shop Kft.

Személyre szabott médiaajánlatért kérjük írjon a sales[kukac]tesztmedia.hu címre. Rövidesen küldjük az ajánlatot.

Köszönjük megkeresését!

 

Kiadói általános szerződési feltételek:

Kiadó neve: Benkő Zsolt E.V.
Székhely: 1025 Budapest Törökvész út 3/b.
Adószám:
Cégjegyzékszám: 01-09-965574
Bankszámlaszám: K&H Bank : 10402898-50526586-52741006
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU14 1040 2898 5052 6586 5274 1006
SWIFT: OKHBHUHB
További megnevezése: Kiadó

A TesztAutor.hu című portál kiadója, a Benkő Zsolt E.V. (továbbiakban: Kiadó) által gondozott kiadvány hirdetéseinek megrendelése egyben a Kiadó Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a kiadásra vonatkozó szerződést jelenti. A Kiadó Általános Szerződési Feltételei mindaddig érvényben vannak, míg arról írásban nem értesíti partnereit.

1. Általános rendelkezések

A Kiadó gondozásában megjelenő kiadványokban a hirdetések a Kiadó és a reklámozó (vagy a reklámozó megbízásából a reklámszolgáltató, az ügynökség; a továbbiakban együtt: reklámozó) közötti eseti szerződések alapján kerülnek közzétételre. A jelen általános feltételek valamennyi szerződésre irányadók, feltéve, hogy a felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

II. A szerződés létrejötte, a megrendelés tartalma

1. A Kiadó a hirdetés megrendelését írásban – akár az általa kidolgozott megrendelőlapon, akár a reklámozó által írt levél alapján – a megrendelő cégszerű aláírásával fogadja el.
A megrendelésben a reklámozónak azonosítható módon – a cég- vagy egyéb hivatalos nyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően – meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét vagy állandó belföldi telephelyét, be kell mutatnia az adószámát, valamint közölnie kell a bankszámlaszámát.

2. A szerződés azzal jön létre, hogy a Kiadó a megrendelést visszaigazolja. Az esetleges hiányok pótlására vonatkozó felhívás önmagában nem minősül visszaigazolásnak. A hirdetés megjelentetésére csak a szerződés megkötése után kerülhet sor.

3. A Kiadó a megrendeléseket beérkezésük sorrendjében teljesíti. Anyagtorlódás esetén a Kiadó jogosult a reklám megjelenésének időpontját – a reklámozóval egyeztetve – megváltoztatni.

4. A reklámozónak a megrendeléshez kész hirdetési anyagot kell mellékelnie.

5. Amennyiben az anyag átadása után merül fel valamilyen változtatás iránti igény, ennek bejelentésekor új hirdetési anyagról, bannerről is köteles gondoskodni a reklámozó. Változtatás iránti igény bejelentése és az új anyag átadásának a leadási határidőig meg kell történnie. Ha bejelentett változtatási igény után az új anyagot a reklámozó határidőre nem küldi meg, a Kiadó az eredeti reklámot teszi közzé, vagy – ha a reklámozó
ezt kéri – a közzétételt mellőzi, de ebben az esetben a hirdetés teljes árát ki kell fizetni.

6. A reklámozó tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a hirdetési felület árára vonatkoznak, így amennyiben a reklámozó a hirdetés előállításához vagy annak esetleges átdolgozásához, kijavításához a Kiadó segítségét kéri, ezt a Kiadó külön díjazásért vállalja.

7. A reklámozó kijelenti, hogy az általa közölt adatok és átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személy jogait (szerzői jogok, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz, megjelölésekhez fűződő jogok, személyhez fűződő jogok). Tudomásul veszi egyúttal, hogy az adatok valósságáért, a reklámban közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a reklám által történő megsértéséért kizárólag őt terheli felelősség.

8. A reklámozó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan hirdetés, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a lap arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, továbbá a technikai formája miatt nem realizálható hirdetések közzétételét a Kiadó jogosult megtagadni.

9. A reklámozónak a hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírás szabályoknak megfelelően kell elkészítenie. (Kivételt képezhetnek a szójátékok, a szójáték-jellegnek azonban egyértelműen ki kell tűnnie.) A Kiadó a reklám szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a reklámozóval való egyeztetés nélkül is köteles elvégezni. Ha a Kiadó megítélése szerint hirdetés szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a reklámozóval egyeztetve kell elvégezni.

10. Ha a megfelelő időben leadott hirdetés a Kiadón kívül álló okból nem jelenik meg, a Kiadó a hirdetést a reklámozóval egyeztetett más időpontban megjelenteti.

11. A hirdetésnek a portálon való elhelyezésére a lap struktúrájától és az igények számától függően fogad el a Kiadó. Az ilyen igényt a szerződés megkötésekor egyeztetni kell. Amennyiben az egyeztetés ellenére a hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, a Kiadóval szemben kárigény nem érvényesíthető, de ha a megállapodásban megjelölt helyért felárat számított fel, ezt köteles visszafizetni.

12. A Kiadó a reklámozótól átvett kéziratos, digitális illetve nyomdakész anyagot csak a reklámozó kifejezett kívánságára küldi vissza. Ezen anyagokat a Kiadó a reklám megjelenését követő hat hónapig őrzi meg. Ezt követően – eltérő megállapodás hiányában – az anyagokat a Kiadó megsemmisíti.

III. Hirdetési díjak

13. A Kiadó hirdetési árlistát alkalmaz, amely tartalmazza a hirdetési árakat, a technikai adatokat, valamint a hirdetési felületek méreteit és ezek árait, továbbá az általános kedvezménykonstrukciókat. Az árlistáért kérjük írjon a joker[kukac]tesztauto.hu címre és azonnal küldjük.

14. A reklámozó az árlista szerint lekötheti a tárgyévre kedvezményt biztosító hirdetési mennyiséget. Ebben az esetben már első hirdetés árát is kedvezményesen fizetheti. Amennyiben azonban a hirdető a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszere a ténylegesen leadott hirdetési mennyiség függvényében változik, esetleg a kedvezmény elvész. Ebben az esetben a reklámozónak a korábban kedvezményesen kifizetett hirdetések díját is megfelelően ki kell egészítenie. Ugyanígy kell elszámolni a Kiadóval akkor is, ha az év végén derül ki, hogy a reklámozó a vállalt hirdetési mennyiséget nem tetette közzé. Ha pedig az év végi elszámolás azt mutatja, hogy a tárgyévben közzétetetett hirdetés mennyisége kedvezményre jogosít, és a reklámozó év közben a hirdetésekért teljes árat fizetett, a kedvezmény összegét a Kiadó utólag visszafizeti a reklámozónak.

16. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa. A hirdetési árak megváltoztatása esetén a Kiadó az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal köteles közzétenni. A változások közzététele előtt kötött megállapodások esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Kiadó a régi árakat alkalmazza.

17. Leadási határidő: a megjelenés előtti nap 5. napja. A hirdetés anyagának legkésőbb a megjelenés előtti 5. napon meg kell érkeznie a Kiadóhoz.

18. Az előre megrendelt hirdetés határidőn túli leadása esetén – ha a Kiadó a hirdetést még közzé tudja tenni –, a reklámozónak kötbért kell fizetnie, amely a hirdetési díj 10%-a.
Ha a késedelem miatt a megjelentetésre már nincs lehetőség, a kötbér mértéke megegyezik a hirdetési díj összegével. A megrendelések leadásának határideje után a megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre adott megbízás visszavonása nem lehetséges. Ebben az esetben a reklámozónak a szerződésben megállapított díj teljes összegét ki kell fizetni.

IV. Lemondás

A már megrendelt hirdetés a megjelenés előtti 90. napig minden következmény nélkül lemondható.
A megrendelések leadási határideje előtt 60 napon belül lemondott hirdetési megrendelések esetén a Kiadó a hirdetési díj 50 %-ának, 30 napon belüli lemondás esetén pedig a hirdetés 80%-ának megfelelő összegű kötbért számít fel a Kiadó.

V. Fizetési feltételek

19. A reklámozó a Kiadó számláit általában a hirdetés megjelenését követően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő nyolc napon belül átutalással egyenlíti ki.

20. Késedelmes fizetés esetén a reklámozó a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni.

21. Fizetési késedelem esetén a Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelő megbízásait ne teljesítse, illetőleg szüneteltesse mindaddig, amíg a megrendelő a megelőző számlák ellenértékét ki nem egyenlíti.

VI. Felelősségi szabályok

22. A reklámozó felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

23. A Kiadó a hirdetés leadását követő változtatásból eredő hibáért csak akkor felelős, ha a változtatás végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. Az ilyen változtatások többletköltségei minden esetben a reklámozót terhelik. Amennyiben a reklámozónak folyamatos, több alkalomra szóló szerződése van, és a következő szám leadási határidejének lejártáig nem ad új anyagot, a Kiadó automatikusan a legutolsó
megjelent hirdetést ismétli meg.

24. Ha a reklámozó által átadott nyomdakész anyagban meglévő hibák a Kiadónak történt átadáskor nem vagy csak nehezen voltak felismerhetők, és emiatt a hirdetés hibásan jelenik meg, továbbá ha a reklámozó a próbalenyomatot jóváhagyta, a Kiadó a hibás teljesítés miatt nem felel. Nem felel a Kiadó a sorozatban megjelenő hirdetésben meglévő hibáért sem, ha a reklámozó az ismételt megjelenés előtt nem élt reklamációval. Minden egyéb, a Kiadó vagy a nyomda terhére felróható teljesítési hiba esetén a reklámozó a hirdetési díj arányos leszállítását, másodsorban pedig a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelentetését kérheti.

25. A Kiadó mindennemű felelősséget elhárít a kiadványaiban megjelenő behúzott vagy befűzött termékekért, amelyeket nem maga szerkesztett és készített. Az ilyen anyagok közzétételét is jogosult azonban minden olyan esetben visszautasítani, amelyek a reklám visszautasításához vezethetnek.

26. A reklámozó tudomásul veszi, hogy a Kiadóval szemben kárigény csak a hirdetési ár mértékéig érvényesíthető.

27. A reklámozó mindennemű reklamációt a hirdetés megjelenését követő tíz napon belül köteles a Kiadónak írásban bejelenteni.

28. A reklámozó csak akkor jogosult a Kiadó felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Kiadó ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek.

29. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az eseti szerződések vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak rendelkezést – a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait kell figyelembe venni. Ha a felek a vitát egyeztetéssel
nem tudják rendezni, a Kiadó székhelye szerinti, megfelelő hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak.

30. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2014.április 1-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSzF-nek részei az abban hivatkozott dokumentumok (pl.: Hirdetési anyagleadási paraméterek). A Kiadó – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSzF és az abban hivatkozott dokumentumok, illetve tájékoztatók egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Reklámozó kifejezetten elfogad. Az ÁSzF és/vagy a hivatkozott dokumentumok módosítását a Kiadó a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal korábban nyilvánosságra hozza a www.tesztauto.hu weboldalán, illetve az ÁSzF-ben meghatározott elérhetőséggel rendelkező oldalon. A jelen ÁSzF-nek a Reklámozóval való megismertetéséről a Teszt Média Group Kft. oly módon gondoskodik, hogy arra a keretszerződésekben, illetve keretszerződéssel nem rendelkező Reklámozó esetében az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSzF mindenkori hatályos és teljes szövege a http://www.tesztauto.hu/mediaajanlat oldalon közzétételre kerül.

Kelt: Budapest 2018. 01. 01.

HIRDETÉS

Facebook

HIRDETÉS

Instagrm

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

HIRDETÉS
MPS Alkatrész 300